Tha Am Bocsa a’ deanamh dealbhan beò Gàidhlig gu’n ìre as àirde, a’ toirt aire shònraichte air ealan agus ceòl. Thòisich an companaidh ann an 2001, agus chaidh sinn bhon uair sin bho neart gu neart.

Tha Am Bocsa gu sònraichte an sàs ann an dealbhan beò digiteach 2D, a’ cleachdadh na goireasan as ùire a tha ri fhaotainn gus peantaidhean gluasad a chruthachadh.

Ma tha sibh airson dualchas nan Gaidheal a thoirt còmhla ri teicneòlas ùr, ann an dòigh glan ùr, tha sibh anns an àite cheart.